برچسب: آموزش آینه دوزی گرد

هنر آئینه دوزی و آینه کاری

آموزش آینه دوزی گرد

در آموزش آینه دوزی گرد لازم به ذکر است که دوختن آینه های کوچک مدور و پولک با فواصل یکسان یا متفاوت ، بر روی لباس های محلی و آویز های دیواری با نخ های ابریشمی رنگین را  « آینه دوزی »  می گویند. این هنر گاه همرا ه با رودوزی های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد ؛ مانند  آجیده دوزی  ، ابریشم دوزی ،  قیطان دوزی .   در این نوع صنایع دستی ، علاوه بر آینه های ریز و مدور ، از پولک های صافی که همانند آینه می درخشند.   در گذشته دور آینه ها را با دندان موشی به پارچه متصل می کردند. اما امروزه آینه های مورد مصرف به صورت آماده بوده و دارای قاب مسی است.