برچسب: آهن حلبی

هنر حلبی سازی در آستانه ی فراموشی

آهن حلبی

آهن حلبی ورقه ی آهنی است که به وسیله ی لایی ی نازکی از فلز قلع پوشیده شده است. همان طور که گفته شد قلع از جمله فلزاتی است که می تواند با تشکیل لایه ی اکسید محافظ و چسبنده، در برابر خوردگی مقاومت کند. اما قلع تا زمانی می تواند از فلز حفاظت کند که سطح آن خراشیده نشده باشد و بعد از ایجاد خراش، فلز آهن و فلز قلع در مجاورت رطوبت و اکسیژن تشکیل یک سلول گالوانی می دهند. از آنجا که فلز قلع در جدول  پایین تر از فلز آهن قرار دارد، نقش کاتد را داشته و فلز به عنوان آند عمل می کند و اکسید می شود.