برچسب: از صنایع دستی ایران در جدول

صنایع دستی عربستان
پیوند هنر های سنتی و گردشگری و دستی صنایع

از صنایع دستی ایران در جدول

از صنایع دستی ایران در جدول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

معرق، چموش دوزی، چادرشب بافی، گلیم بافی، قالی بافی، رشتی دوزی، حصیر بافی، گلدوزی، ملیله دوزی، ترمه دوزی، کاموابافی، منبت کاری، ابریشم دوزی