برچسب: نام دیگر گل شاه عباسی

گل شاه عباسی : سیر تحول نقش از زمان هخامنشیان